Kalendarz podatnika

TERMIN: ZDARZENIE PODATKOWE:
Do 7 dnia każdego miesiąca KARTA PODATKOWA
Termin opłacenia podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej.
Do 10 dnia każdego miesiąca ZUS-DRA
Termin opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy za poprzedni miesiąc. Osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.
Do 15 dnia każdego miesiąca ZUS-DRA (Pracownicy)
Termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za poprzedni miesiąc. Termin obowiązujący dla firm zatrudniających pracowników.VAT – UE
Deklaracja miesięczna, wysyłana pocztą lub składana osobiście w Urzędzie Skarbowym.
Do 20 dnia każdego miesiąca PIT-5 Podatek dochodowy
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnychPIT-5LWpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych w formie podatku liniowego 19%Ryczałt
Termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.PIT – 13
Zaliczka i informacja o wysokości uzyskanego dochodu ze sprzedaży akcji, udziałów, obligacji lub innych papierów wartościowych.

PIT – 4
Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń

PIT-9
Informacja o wypłaconych przez organ rentowy zasiłkach z ubezpieczenia społecznego

PIT-51
Zaliczka na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymanego z zagranicy oraz emerytur i rent zagranicznych otrzymanych bez pośrednictwa banku

PIT-52
Deklaracja o wysokości dochodu uzyskanego przez podatników osiągających dochody z tytułu osobiście wykonywanej działalności, np.: artystycznej, literackiej lub świadczenia usług na podstawie umów zlecenia lub dzieło

CIT – 2
Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych.

CIT – 2A
Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od grupy kapitałowej

DEK-1
Składka na PFRON

Do 25 dnia każdego miesiąca VAT – 7
Termin rozliczenia miesięcznego podatku VATAKC – 2
Termin rozliczenia podatku akcyzowegoVAT -UE miesięczny
Deklaracja wysyłana elektronicznie
Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym PIT-28
Termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym PIT-36
Termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym () przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz według 19% stawki podatku i wpłacenia różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek.

Składki ZUS na 2017 rok

Znane są już składki ZUS, jakie obowiązywać będą w 2017 roku. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą składki wyższe o 5% niż w roku obecnym 2016. A co za tym idzie, comiesięczna danina na rzecz ZUS wyniesie bagatela prawie 1200 zł.

 

Składki ZUS
na 2017 rok
Wzrost w stosunku do roku 2016
    Składka emerytalna 497,99 zł wzrost o 23,07 zł
    Składka rentowa 204,10 zł  wzrost o 9,46 zł
    Składka chorobowa   62,50 zł wzrost o   2,89 zł
    Składka wypadkowa   45,92 zł wzrost o   2,13 zł
    Składka na Fundusz Pracy   62,50 zł wzrost o   2,89 zł
Łącznie składki ZUS bez składki zdrowotnej 873,01 zł  wzrost o 40,44 zł

(4,9%)

Na dzień dzisiejszy, znamy jedynie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, a więc wysokość składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej i chorobowej oraz składki na Fundusz Pracy. Wciąż nie znamy jednak wysokości nowej składki zdrowotnej.

Łącznie, pełne składki ZUS na rok 2017 (bez składki zdrowotnej) wyniosą 873,01 zł wobec 832,57 zł w roku 2016. Oznacza to wzrost o 40,44 zł czyli o 4,9% w stosunku do roku 2016.

Powyższe wartości nie zawierają składki zdrowotnej. Wysokość składki zdrowotnej kalkulowana jest bowiem odrębnie, a jej wartość zależy od innego wskaźnika. Wskaźnik ten zostanie opublikowany dopiero w styczniu. Biorąc jednak pod uwagę zmiany wysokości składki zdrowotnej w poprzednich latach, możemy założyć, iż w 2017 roku składka zdrowotna wzrośnie do poziomu ok. 300 zł.

Po uwzględnieniu nowej wartości składki zdrowotnej, łączna wartość składek ZUS w 2017 roku wyniesie ok. 1173 zł miesięcznie.