Podatek od nieruchomości 2017r.


Podatek od nieruchomości okres obowiązywania: od 1.01.2017 do 31.12.2017. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach  lokalnych rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć:

Okres
w 2017 r.
Od gruntów:

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2
powierzchni

– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni

– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.
poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie
pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu
w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym
czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego od 1 m2 powierzchni

0,89 zł
4,54 zł

0,47 zł

2,98 zł

 

Od budynków lub ich części:

– mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej

– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

0,75 zł 

 

22,66 zł
 

10,59 zł
 

4,61 zł
 

7,62 zł

Podstawa prawna:
(Mon. Pol.
z 2016 r.
poz. 779)
Od budowli
2% wartości

Grafika: designed by Xb100 – Freepik.com